MiljöRapportens logotyp

MiljöRapporten kommenterar

 • Snart premiär!
 • Snart är det premiär för de nya journalistiska produkterna som blir resultate... »

Nytt om miljörätt

17 mars 2016

IVA Konferenscenter, Stockholm

Under 2016 kommer förslag om betydande förändringar som rör miljörätten. På konferensen diskuteras högaktuella frågor inom miljörätt och resultatet av ett flertal utredningar, förslag och förändringar inom miljölagstiftningen.


Ur programmet:

 • Så vill Naturvårdsverket effektivisera miljöbalken
 • En svensk klimatlag – här är förslaget
 • Så ska Sverige hantera kraven i EU:s vattendirektiv
 • Förslaget från Riksintresseutredningen
 • Så vill regeringen förändra miljöprövningen
 • Konflikterna kring artskyddsförordningen


Program för Nytt om miljörätt i pdf

Ja, jag anmäler mig på Nytt om miljörätt.

Välkommen till Nytt om miljörätt – konferensen som ger dig nyheterna om miljölagstiftningen, hur den tillämpas i dag och vart den är på väg. Med centrala aktörer på plats utlovar vi en spännande och lärorik dag, med sakkunniga presentationer och debatt mellan experterna.

Konferensen Nytt om miljörätt ger en unik möjlighet till fortbildning och överblick och är utformad för alla som arbetar med handläggning och tillsynsärenden, miljöinspektörer/handläggare, strateger och miljöchefer i kommuner och på länsstyrelser, miljöansvariga på företag och i branschorganisationer samt jurister med inriktning på miljörätt.

Program för Nytt om miljörätt i pdf

Ja, jag anmäler mig på Nytt om miljörätt.


Se föreläsarna

Föreläsarna

Bengt Arwidsson, f.d. huvudsekreterare, Riksintresse-utredningen

Jan Terstad, avdelningschef, Naturskydds-föreningen

Anna Berglund, departements-sekreterare, Miljödeparte-mentet

Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet

Erik Eriksson, enhetschef, Energimyndigheten

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

Matilda Ernkrans, riksdagsledamot (S) och ordförande Miljöutskottet

Lena Gipperth, professor i miljörätt, Göteborgs universitet

Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- och miljööverdom-stolen

Johan Hultberg, riksdagsledamot (M) och ledamot av Miljömåls-beredningen

Jenny Jonsson, projektledare Naturvårdsverket

Sindre Langaas, forskningsledare vid Norsk institutt for vannforskning

Helen Leijon, rådman och utrednings-sekreterare i Miljömålsbered-ningen

Emma Nohrén, riksdagsledamot (MP)

Pia Pehrson, advokat/partner, Foyen advokatfirma

Nils Ryrberg, advokat Advokatbyrån Åberg & Co

EvaLinda Sederholm, sektionschef, Naturvårdsverket

Jens Sundström, forskare, Sveriges lantbruks-universitet

Maria Sunér Fleming, miljö- och klimatexpert, Svenskt Näringsliv

Mats Svensson, talesperson Örndalen Exploatering AB

Peter Sörngård, seniorrådgivare Svenskt Vatten

Hanna Tornevall, biträdande vattenvårds-direktör, Västerhavets vattendistrikt

Kristina Yngwe, riksdagsledamot, vice ordförande miljöutskottet (C)

Anders Wirdheim, informations-ansvarig, Sveriges ornitologiska förening

Stefan Berggren, Enhetschef/ Departementsråd Naturmiljöenheten Miljödeparte-mentet

Visa mindre

Program

08.00-09.00

Registreringen öppnar
Kaffe och smörgås serveras.

09.00-09.05

Nytt om miljörätt - välkomna
Introduktion till konferensen, av dagens moderator Claes Sjöberg, VD och chefredaktör MiljöRapporten


TRENDER

09.05-09.30

Miljörätt och planetens gränser
Utifrån aktuella domar och lagstiftningsinitiativ analyserar professor Lena Gipperth trender och nyheter inom miljölagstiftningen i EU och Sverige. Hon tar också upp hur juridiken kan anpassas för att hantera kritiska gränser kring vilken belastning miljön och klimat tål - på planetär nivå och nedbrutet till regionala och lokala
överväganden.

 • Lena Gipperth, professor i miljörätt vid Göteborgs universitet


ANALYS

09.30-09.50

Kontroverserna kring tillämpningen av artskyddet – exemplet Örndalen
Byggnation av vindkraft, vägar och turistanläggningar kan hamna i konflikt med artskyddsförordningen. Ett under senare år uppmärksammat exempel är Örndalen Resorts i Härjedalen där utvecklingen av skidliftar, golfbana och flera tusen turistbäddar stoppades av Mark- och miljööverdomstolen. Motivet var bland annat
att skydda kungsörnens häckningsplatser. Trots nederlaget i högsta instans gör nu Örndalen Exploatering AB ett nytt försök med ett bantat projekt. På konferensen berättar de hur de tänkt förena hänsyn till artskyddet med exploatering.

 • Mats Svensson, talesperson Örndalen Exploatering AB
 • Nils Ryrberg, advokat Advokatbyrån Åberg & Co

09.50-10.20

Klarar artskyddet att balansera samhällets behov av både bevarande och utveckling?
Näringslivsintressen beskriver ibland lagstiftningen kring artskyddet som alltför oförutsägbar och att det ofta bortses från helheten för att freda arter ned på individnivå. Därmed skulle Sverige inte följa syftet i EU:s art- och fågeldirektiv. Natur- och miljöintressenter menar tvärtom att EU:s regelverk och svensk lagstiftning
egentligen ger ett ännu mer omfattande skydd än vad som framgår utslagen i domstolarna. Konferensen Nytt om miljörätt frågar intressenter, experter och miljöjurister om dagens system klarar att balansera naturvårdens intressen - och behovet att investeringar i energi, infrastruktur och turism. 

 • Anders Wirdheim, informationsansvarig, Sveriges ornitologiska förening
 • Mats Svensson, talesperson, Örndalen Resort
 • Pia Pehrson, advokat/partner, Foyen advokatfirma
 • Jan Terstad, avdelningschef, Naturskyddsföreningen
 • EvaLinda Sederholm, sektionschef, Naturvårdsverket

10.20-10.50

Kaffepaus


VISION

10.50-11.10

Naturvårdsverkets förslag för att göra miljöbalken mer effektiv
Det finns ett stort antal synpunkter på hur miljöbalken fungerar i förhållande till annan lagstiftning, EU-direktiv och mål och prioriteringar inom miljöområdet. På eget initiativ har Naturvårdsverket dragit igång ett projekt för att hitta ägar att göra miljöbalken mer effektiv. På konferensen Nytt om miljörätt presenteras resultat av det arbetet.

 • Jenny Jonsson, projektledare Naturvårdsverket


EU-RÄTT

11.10-11.30

Oilka sätt att hantera EU:s vattendirektiv
Krav från EU om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har fått olika synsätt att hamna på kollisionskurs. För andra gången utnyttjas lagsstiftningens möjlighet att begära prövning hos egeringen. Frågor som nu väcks är om det är med myndighetsutövning som det här miljöarbetet ska bedrivas, eller om det snarare är ett politiskt ansvar att styra utvecklingen med övergripande mål. Grannlandet Norge har valt en annan väg och deras politik för vattenförvaltning presenteras före diskussionen.

 • Sindre Langaas, forskningsledare vid Norsk institutt for vannforskning

11.30-12.00

Så här ska vi säkerställa vattenkvaliteten

 • Stefan Berggren, Enhetschef/Departementsråd Naturmiljöenheten Miljödepartementet
 • Peter Sörngård, seniorrådgivare Svenskt Vatten
 • Hanna Tornevall, biträdande vattenvårdsdirektör, Västerhavets vattendistrikt
 • Kristina Yngwe, riksdagsledamot, vice ordförande miljöutskottet (C)
 • Lena Gipperth, professor i miljörätt vid Göteborgs universitet

12.00-13.15

Lunch


EU-RÄTT

13.15-13.45

GMO – miljörättslig kontrovers med nio liv
GMO-frågan är ett exempel på spänningarna mellan nationell lagstiftning och EU:s regelverk när det gäller kontroversiella miljöfrågor. EU-kommissionen och ministerrådet vill återföra stora delar av bestämmande om MO till medlemsländerna, medan EU-parlamentet ännu inte tagit ställning. I Sverige utreds vad som ska
hända om den nya nationella stoppmöjligheten blir verklighet. Varför är GMO en så komplicerad fråga att hitta ett fungerade regelverk för? Och vad händer när politik och vetenskap inte går i takt? 

 • Jens Sundström, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Emma Nohrén, riksdagsledamot (MP)


LAGSTIFTNING

13.45-14.15

En svensk klimatlag – här är förslaget
Det finns förslag om att Sverige bör ha en klimatlag, ett regelverk för politiska beslut om utsläppsminskningar och en rättslig grund för styrning, ansvarsfördelning, uppföljning och kontroll av klimatarbetet. Miljömålsberedningen har fått i uppdrag av regeringen att inom ramen för miljömålssystemet föreslå ett klimatpolitiskt
ramverk. Arbete pågår och beredningen ska våren 2016 vara klara med en ståndpunkt. På konferensen Nytt om miljörätt presenteras Miljömålsberedningens slutsatser.

 • Helen Leijon, rådman och utredningssekreterare i Miljömålsberedningen

14.15-14.45

Är klimatlag rätt väg att gå?
Finland, Storbritannien och Danmark har valt en klimatlag som ett verktyg för att aktivt och effektivt stoppa och hantera konsekvenser av pågående och väntade klimatförändringar. Är lagstiftning rätt väg att gå eller ett trubbigt instrument? Experter och intressenter ger sin syn.

 • Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet 
 • Maria Sunér Fleming, miljö- och klimatexpert, Svenskt Näringsliv
 • Johan Hultberg, riksdagsledamot (M) och ledamot av Miljömålsberedningen
 • Matilda Ernkrans, riksdagsledamot (S) och ordförande Miljöutskottet
 • Erik Eriksson, enhetschef, Energimyndigheten

14.45-15.30

Kaffepaus och förfriskningar


LAGSTIFTNING

15.30-16.00

Riksintresseutredningen – detta innebär förslaget
Riksintresseutredningen kommer med sitt betänkande i slutet av 2015 och under våren 2016 pågår remissarbetet. Utredningen ska utvärdera tillämpningen av systemet för hushållning med mark- och vattenområden, som regleras i miljöbalken, och lämna förslag till förändringar av bestämmelserna. Utredningen ska bl.a. överväga om bestämmelser ska införas som möjliggör att bostadsförsörjnings-intresset i vissa fall ges företräde framför ett riksintresse.

Riksintresseutredningens huvudsekreterare kommer till konferensen Nytt om miljörätt och berättar om utredningens förslag, som även kommenteras av berörda parter.

 • Bengt Arwidsson, f.d. huvudsekreterare, Riksintresseutredningen
 • Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen
 • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

16.00-16.30

Miljökonsekvensbeskrivningar – förslag till ändrade bestämmelser
Regeringskansliet har tidigare remitterat ett förslag till ändrade bestämmelser om
miljökonsekvensbeskrivningar. De senaste ändringarna i det s.k. MKB-direktivet innebär att förslaget behöver omarbetas. Miljö- och energidepartementet planerar att under våren 2016 remittera det omarbetade förslaget som här presenteras i korthet.

 • Anna Berglund, departementssekreterare, Miljödepartementet


SUMMERING

16.30-16.45

Avslutning
Konferensens inledningstalare och några deltagare reflekterar över en intensiv dag om miljörätt. Vilka insikter tar vi med oss?

 • Synpunkter från deltagare
 • Slutord från Lena Gipperth, professor i miljörätt, Göteborgs universitet

16.45-18.00

Mingel och eftersnack
Fram till 18:00 blir det eftersnack med deltagare och konferensens talare. Dryck och tilltugg serveras.


© MiljöRapporten   Tel: 08-234710   Mail: redaktionen@miljorapporten.se

MiljöRapportens tjänster

Utbildning
Utbildningar och seminarier som hjälper dig att göra ett bättre jobb.
Läs mer
Online
Ledande bevakning inom hållbarhet. Dagligen som e-post och webb.
Läs mer
Tidning
Analyser, fördjupningar och de senaste CSR-trenderna varje månad.
Läs mer

Kommande kurser och seminarier

 • Certifierad utbildning i GRI G4 hållbarhetsredovisning


  8 mar 2016

  Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt GRI G4. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.
  Visa program
 • Att följa upp sociala krav i offentlig upphandling


  10 mar 2016

  Behöver du som offentlig upphandlare stöd i att ställa och följa upp sociala krav? Denna heldagsutbildning, som fokuserar på uppföljning av sociala krav och hur man säkerställer att dessa efterlevs, ger dig kunskapen och verktygen för att lyckas i ditt arbete.
  Visa program
 • Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan


  15 mar 2016

  Världens länder har enats om ett globalt klimatavtal och klimatfrågan står mer än någonsin i fokus för alla samhällets aktörer.  Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.
  Visa program
 • Mångfald – arbeta strategiskt med inkludering och mångfald


  16 mar 2016

  Allt fler företag och organisationer inser både hållbarhets- och affärsnyttan med att arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald, integrering och inkludering. Denna heldagsutbildning, som riktar sig till såväl näringsliv som offentlig sektor, ger dig konkreta metoder och verktyg för att skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen och skapar lönsamhet. 
  Visa program
 • Nytt om miljörätt


  17 mar 2016

  Under 2016 kommer förslag om betydande förändringar som rör miljörätten. På konferensen diskuteras högaktuella frågor inom miljörätt och resultatet av ett flertal utredningar, förslag och förändringar inom miljölagstiftningen.
  Visa program
 • Masterclass hållbarhetskommunikation


  7 apr 2016

  Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.

  Visa program
 • Leverantörsgranskning på plats


  13 apr 2016

  Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå. Genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs CSR-arbete.
  Visa program
 • Kemikalier i verksamheten – så följer du lagar och exponeringsscenarier


  13 apr 2016
  Kraven kring hantering och användning av kemikalier blir allt hårdare och mer komplicerade. Denna heldagsutbildning är för dig som arbetar med, eller ansvarar för, hantering av kemikalier i den egna verksamheten. Du får det senaste inom kemikalie-lagstiftning, vad som krävs för att följa lagarna och kunskaper i hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.
  Visa program
 • Ekosystemtjänster i praktiken


  13 apr 2016
  Utbildning för dig som vill få fördjupade kunskaper om ekosystemtjänster och hur begreppet kan integreras i den egna verksamheten. Du får lära dig det senaste från forskningen och  metoder för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster i företag och organisationer. Teori varvas med övningar och praktiska exempel.
  Visa program
 • Utfasning och substitution av farliga kemikalier


  13 apr 2016

  Lagstiftning och myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga kemikalier. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med utfasning och substitution i din organisation.
  Visa program
 • Certifierad utbildning i GRI G4 hållbarhetsredovisning


  19 apr 2016

  Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt GRI G4. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.
  Visa program
 • Nya ISO 14001 – Så lyckas du med övergången!


  19 apr 2016

  Efter ett omfattande revideringsarbete lanseras 2015 nya ISO 14001. Den nya versionen av världens i särklass mest använda standard för miljöfrågor innehåller en rad avgörande förändringar som ställer stora krav på alla certifierade organisationer. Denna populära och mycket uppskattade heldagsutbildning hjälper dig att göra övergången effektiv. 
  Visa program
 • Grundkurs i kemikaliekontroll och lagstiftning


  20 apr 2016

  Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. MiljöRapporten erbjuder en utbildning i grundläggande kemikaliekontroll och lagstiftning.
  Visa program
 • Så jobbar du med hållbar sjukvård


  21 apr 2016

  Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården.
  Visa program
 • Masterclass hållbarhetskommunikation


  21 apr 2016

  Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.

  Visa program
 • Ekotransport 2030


  27 apr 2016

  Konferensen Ekotransport 2030 arrangerades för första gången i april 2015 och blev en succé direkt! Helt fullbokat, med högintressanta seminarier och med mängder av utställare som träffade blivande kunder.

  Program för Ekotransport 2030 i pdf
  Ja, jag anmäler mig på Ekotransport 2030.

  Visa program
 • Riskbedömning av kemikalier


  27 apr 2016

  Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.
  Visa program
 • Så finansierar du dina projekt med EU-medel


  10 maj 2016

  Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du kan finansiera dina projekt med medel från EU. Du får gedigen kunskap i hur du hittar finansiering för dina projekt, där fakta växlas med konkreta exempel för att ge dig en bred och användbar grund att arbeta ifrån.
  Visa program
 • Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan


  11 maj 2016

  Världens länder har enats om ett globalt klimatavtal och klimatfrågan står mer än någonsin i fokus för alla samhällets aktörer.  Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.
  Visa program
 • Internkommunikation – Bygg ditt hållbara varumärke inifrån!


  12 maj 2016

  Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver att organisationer och företag har med sig de egna medarbetarna. Den här populära kursen ger dig kunskap kring hur man skapar en effektiv internkommunikation som får hela organisationen att dra åt samma håll.

  Visa program
 • Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet


  17 maj 2016

  Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för satsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar lönsamheten direkt och indirekt.
  Visa program
 • Nudging – ”puffa” kunder och medborgare till att välja hållbart


  17 maj 2016

  Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.
  Visa program
 • Diplomerad hållbarhetsstrateg
  – offentlig sektor


  18 maj 2016

  Tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen, som riktar sig till både tjänstemän och politiker, ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.
  Visa program
 • Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar


  19 maj 2016

  Miljörätten utvecklas snabbt både i Sverige och inom EU. Det betyder att många fler än tidigare kommer i kontakt med miljörättsliga frågor. MiljöRapporten erbjuder en omtyckt utbildning i grundläggande miljöjuridik och miljöansvar.
  Visa program
 • Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – att göra, läsa och förstå en LCA


  19 maj 2016
  Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdig miljöarbete. Oavsett om det handlar om hållbarhetsrapportering, klimatberäkningar och miljömärkningar eller produkt- och tjänsteutveckling enligt cirkulär ekonomi ligger ofta korrekta genomförda livscykelanalyser till grund för beslutsfattande och strategier. Under denna heldag får du lära dig att göra, läsa och förstå livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14044 Life Cycle Assessment.
  Visa program
 • Certifierad utbildning i GRI G4 hållbarhetsredovisning


  24 maj 2016

  Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt GRI G4. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.
  Visa program
 • Årets bästa hållbarhetsredovisning 2016


  1 jun 2016

  Bonnier Business Sustainability, som samlar redaktionerna från Miljöaktuellt och MiljöRapporten, kommer tillsammans med en jury i vår att utse årets bästa hållbarhetsredovisningar.
  Pristagarna tillkännages på en konferens den 2 juni 2016, där du också får tillfälle att fördjupa dig i senaste nytt inom hållbarhetsredovisning. På konferensen får du veta hur Sveriges tolkning av EU:s direktiv påverkar din organisation, hur du kan kvalitetssäkra informationen samt hur balansräkningar kan öka relevansen i din hållbarhetsredovisning.Årets bästa hållbarhetsredovisning den 2 juni ger dig värdefulla kunskaper och viktig ny information. Missa inte detta tillfälle att utvecklas inom hållbarhetsredovisning. Anmäl din plats redan idag. Välkommen!

  Ja, jag anmäler mig på Årets bästa hållbarhetsredovisning 2016.

  Visa program
 • Building Sustainability SGBC16


  18 okt 2016

  Building Sustainability och Sweden Green Building Conference 2016 samlar alla som arbetar med hållbarhet inom fastighetsutveckling, arkitektur, byggande och stadsplanering. Årets konferens tar upp hur den byggda miljön aktivt kan bidra till hållbar livsstil och mer stabilt klimat. Du får ta del av det senaste om grön certifiering, innemiljö och hälsa, hållbar förvaltning och ny smart teknik för miljöanpassning.
  • Möt experterna och beslutsfattarna inom stadsplanering och byggnation
  • Lär dig mer om de stora investeringar som nu görs inom hållbara städer, kontor och boende
  • Ta del av den snabba globala utvecklingen – i anslutning arrangeras World Green Building Conference
  • Skapa nya affärskontakter, mingla och träffa dina kollegor
  Vi önskar dig välkommen till Building Sustainability SGBC16 på Stockholm Waterfront 18-19 oktober 2016!Läs mer


  Visa program
 • MiljöRapporten Direkt
  Regeringen ger i dag Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga förekomsten av misstänkt hormonstörande och reproduktionsstörande ftalater i vardagsprodukter.
 • MiljöRapporten Direkt
  De åtgärder som satts in för att minska utsläppen av vissa skadliga ämnen har gett effekt.
 • MiljöRapporten Direkt
  Från en medelålders manlig kemiingenjör till en yngre kvinna med bred bakgrund och kommunikationsfärdigheter.
 • MiljöRapporten Direkt
  Global Reporting Initiative, GRI, släppte i går kväll sin nya standard G4, under den inledande dagen av organisationens stora konferens och efter två och ett halvt års arbete med G4.
 • MiljöRapporten Direkt
  Samsung, världens största tillverkare av smarttelefoner, är först av de stora varumärkena inom mobil telefoni med att certifiera enligt TCO Certified Smartphones. Det betyder att den nya produkten Galaxy S4 möter både miljökrav och krav på schyssta arbetsförhållanden i produktionen.
 • MiljöRapporten Direkt
  För första gången förhandlas nu de tre FN-konventionerna inom avfalls- och kemikalieområdet gemensamt. Det när Stockholmskonventionen, Baselkonventionen och Rotterdamkonventionen avhandlas i Geneve under det gemensamma smeknamnet RoboCOP, vilket avslutas på fredag.
 • MiljöRapporten Direkt
  Electrolux och Mölnlycke har anmälts till Sveriges nationella kontaktpunkt för OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Bakom anmälan står vakthunden Swedwatch som vill ha svar på om företagen brutit mot riktlinjerna.
 • MiljöRapporten Direkt
  I en tuff debatt på Miljöbalksdagarna, som inleddes nu på förmiddagen, framfördes kritik mot de gruvbolag som etablerat sig i norra Sverige de senaste åren. Panelen som representerade olika intressen hade delade meningar om vad miljöbalken innebär för etableringen av ny gruvverksamhet.
 • MiljöRapporten Utbildning
  I MiljöRapportens tävling "Vinn en weekend" har nu vinnarna utsetts.
 • MiljöRapporten Direkt
  När Energimyndigheten nu kommer ut med en ny övergripande karta över lämpliga placeringar för vindkraft på land och till havs har de utökat den så kallade buffertzonen till bebyggelse från 400 meter till 800 meter.
 • MiljöRapporten Direkt
  EU:s kemikaliemyndighet, Echa, tar ett stort steg mot offentlighet och transparens. Överraskande för många byter myndigheten ståndpunkt och förklarar att de nu öppet ska informera om vilka företag som producerar eller importerar kemikalier, som registreras enligt Reach.
 • MiljöRapporten Direkt
  Regeringens tankar om att decentralisera viss kemikalietillsyn till kommunerna är ingen bra idé enligt Kemikalieinspektionen, KemI. Det framgår av en omfattande rapport där KemI och en anlitad konsult gävt djupt i frågan.
 • MiljöRapporten Direkt
  Den förenkling och modernisering av miljöbalken som regeringen föreslog tidigt i höstas har nu analyserats och kommenterats av aktörerna på området. Remisstiden för förslaget går ut i dag.
 • MiljöRapporten Direkt
  De fyra största mobiloperatörerna på den svenska marknaden brister i sitt hållbarhetsarbete, bland annat vad det gäller transparens i uppförandekoder, krav på levnadslön och miljömässigt ansvar för de produkter som säljs.
 • MiljöRapporten Direkt
  Richard Northcote, nytillträdd ansvarig för hållbarhetsfrågor på Bayer Material Science, framträdde i dag på ett frukostmöte hos Globe Forum i Stockholm.
 • MiljöRapporten Direkt
  För fem år sedan blev det obligatoriskt för statliga bolag att hållbarhetsrapportera och efter årets uppmärksamhet kring bland annat Telia Soneras verksamhet, skärper nu finansmarknadsminister Peter Norman tonen.
 • MiljöRapporten Direkt
  Sportklädestillverkaren Puma tar nu nästa steg i sin ambition att fullt ut ta ansvar för produkternas fotavtryck under hela livscykeln.
 • MiljöRapporten Direkt
  Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier har valts till ordförande i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas styrelse.
 • MiljöRapporten Direkt
  Efter fyra år som generalkonsul i Kina tar Bengt Johansson över rollen som Sveriges CSR-ambassadör på utrikesdepartementet.
 • MiljöRapporten Direkt
  Den svenska industrins kostnader för miljöskydd ökade med nästan en miljard kronor under 2011.
 • MiljöRapporten Direkt
  H&M och mediekoncernen Modern Times Group AB är svenska nykomlingar på årets upplaga av Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI, den världsledande rankningen över storföretagens hållbarhetsarbete.
 • MiljöRapporten Direkt
  Miljöstyrningsrådet hänger löst, åtminstone i sin nuvarande form, då upphandlingsstödsutredningen har föreslagit att arbetet med sociala frågor och ekonomiska beräkningar förs över till en ny myndighet som ska ge ett samordnat och generellt upphandlingsstöd.
 • MiljöRapporten Direkt
  I Estland genomförs just nu en unik satsning på elbilar. Under hösten kommer närmare 200 stationer för snabbladdning av elfordon tas i bruk, med max fem mil emellan dem. Utbyggnaden planeras bli klar i oktober i år.
 • MILJÖRAPPORTEN DIREKT
  Peter Nohrstedt, ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet, är ny medlem i EU-kommissionens expertgrupp för offentlig upphandling. Han är den enda svensken som ingår i gruppen
 • MILJÖRAPPORTEN DIREKT

Kursinformation

Plats: IVA Konferenscenter,
Grev Turegatan 16, Stockholm

Datum: 17 mars 2016

Tid: kl 9.00-16.45. Därefter mingel och eftersnack med deltagare och talare till kl. 18.00.

Arrangör: MiljöRapporten

Deltagaravgift:
Ordinarie pris: 4 500 kr exklusive moms. I avgiften ingår måltider, konferensdokumentation och mingel.

Bokningsvillkor: Anmälan till konferensen är bindande.

För mer information om konferensen kontakta
Susanna Ullman,  tel 08-23 47 10

Program för utbildningar och kurser publiceras inom kort.
Lediga jobb
Inga lediga tjänster hittade.
MiljöRapporten

Postadress
MiljöRapporten, Bonnier Business Sustainability
113 90 Stockholm

Besöksadress
Torsgatan 21, 113 21 Stockholm

Producerad av